Inventarisatie D taken

Rollen in de functie van de D-Docent in het MBO

 

Als start van de synthese opdracht is een inventarisatie gemaakt bij D-docenten van welke taken ze uitoefenen binnen hun functie. Daarbij is gevraagd naar taken die al tijdens en voor de studie worden uitgevoerd, waarvan men denkt dat het bij de D-docent past. Vervolgens is er gevraagd naar taken die de respondenten vinden passen bij de D-docent van straks, na de opleiding.

De uitkomst van de inventarisatie van taken is gekoppeld aan de rollen die uitgekozen zijn voor de synthese-opdracht. Dit is terug te zien in het schema in de bijlage. De taken bij de rol kunnen na de synthese-opdracht gebruikt worden om een en ander concreet te bespreken in gesprek met docenten die professionaliseren.

Resultaten van de inventarisatie:

Taken:

De volgende taken worden beschreven:

Meewerkend voorman voor opleiding /coachen van collegae:

 • Deze taak wordt voor, tijdens en na de masterstudie gezien als een taak.

Constructeur examenzaken / inspectie/ auditor / OER / vaststellen PVB / vaststellen toetsen:

 • Deze taak wordt na de masterstudie nog maar weinig genoemd. Een D-docent kan dit als specifieke taak op zich nemen, terwijl dat voor een andere D-docent geen taak hoeft te zijn.

Projecten FOV e.a., Verbeteren onderwijssysteem / innovaties:

 • Bij deze taak valt op dat deze als taak wordt gezien, maar dat hij “straks” vaker wordt ingezet.

Contact samenwerking partners / netwerken, Landelijk overleg opleidingen  / MBO Raad                                                                            Werkgroep / samenwerking andere ROC’s:

 • De taken die de docent met buiten het ROC verbindt worden zowel nu als “straks” uitgevoerd.

Adviseur en samenwerken met MT, Beleidsdocumenten opzetten:

 • Deze taak is tijdens de opleiding ontstaan en D-docenten willen deze taak straks voortzetten.

Curriculum ontwikkelen en verantwoordelijk en onderwijsproces transparantie:

 • Deze taak lijkt een verandering te ondergaan van het ontwikkelen van een curriculum naar de invulling van het onderwijsproces in de onderwijsorganisatie.

Regisseur team:

 • Deze taak lijkt te veranderen naar een taak die samen gedeeld wordt in het team.

Expertise breed inzetten /taakgroep-overstijgend / verantwoording in Domein:

 • Deze taak wordt aangevoeld, door sommige al uitgevoerd en wordt “straks” gezien als een deel van het werk.

Andere bevindingen:

 • Docenten zien algemene docenttaken als een D-docent taak
 • Docenten geven aan bij de rol van straks dat ze denken dat dit is wat er van ze verwacht gaat worden.
 • Er zijn taken die vaak worden genoemd en door de meeste D-docenten worden uitgeoefend. Andere taken zijn een expertise gebied van een docent, een andere D-docent vult deze rol niet in.
 • Sommige taken van een de D-docent werden al voor de aangenomen functie/ studie uitgeoefend

NB:

-In de rollen van “straks” werd de rol van nu die meegenomen wordt vaak vergeten te vermelden.

Bijlage: Inventarisatie taken D-docent

 

Ondernemen

Ondernemen:
Actief zijn, aandurven, aanvaarden, aanvatten, aanpakken, aangaan, beproeven, bestaan, bekwaam, beginnen , beginnen te doen, onderstaan, opzetten, uitvoeren, wagen.

Ondernemende mensen dragen bij aan een sterke samenleving die in staat is mee te bewegen met de veranderingen in de maatschappij en aan een kenniseconomie.

Competenties van een ondernemende docent

•        Klantgerichtheid tonen en stimuleren

•        Netwerken                                                    ——-Kansen zien

•        Innoveren

•        Kansen creëren en laten verzilveren

•        Daadkrachttonen en actie initiëren              ——-Kansen grijpen

•        Plannen en organiseren

•        Gedrevenheid tonen en anderen uitdagen

•        Omgaan met veranderingen                          ——Waarde creëren

•        Overtuigen

•        Coachen

De ondernemende docent is:

 • in staat is anderen te stimuleren, ondernemend gedrag te vertonen.
 • bereid is op zijn eigen werkzaamheden te reflecteren;
 • continu op zoek is naar de beste manier om het werk uit te voeren;
 • in staat is plannen te realiseren.

Masterdocenten voelen zich verantwoordelijk om onderwijs te verbeteren. Ze nemen daartoe zelf initiatief en spelen in op kansen en bedreigingen. Ze laten zich daartoe inspireren door hun omgeving, de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Ze vertalen de consequenties daarvan naar hun eigen handelen. Ze stellen zich daarbij lerend op en stellen vanzelfsprekendheden en aannames ter discussie. Ze komen zo op onderbouwde nieuwe aanpakken die ze zelf en in samenwerking met hun collega’s uitvoeren.

Geciteerde werken

Vermunt, J. (2006). Docent van deze tijd: Leren en laten leren. Den Haag: Koninklijke bibliotheek.

Innoveren

Uitgelicht

Innoveren:
Het vernieuwen of verbeteren van een gebied of een product

Onderwijsinnovatie: 
Onderwijsinnovatie is het veranderen van het onderwijs met als doel de leerresultaten van de leerlingen te verhogen. Recente innovatiestrategieën hebben uitgewezen dat de docent de meeste invloed uit kan oefenen op het verbeteren van de leerresultaten, omdat deze dichtbij het primaire proces staat.

Waarom onderwijsinnovatie:
Maatschappelijke ontwikkelingen, onderwijskundige ontwikkelingen, schoolorganisatorische ontwikkelingen en ontwikkelingen in het leraarsberoep wijzen onder andere op een individualisering van de samenleving en informatisering van de maatschappij. De samenleving is complex geworden en stelt daardoor andere eisen aan mensen dan een aantal decennia geleden (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004).

Volgens Fullan (2001) hebben mensen steeds meer sociale en probleemoplossende vaardigheden nodig. Naar zijn mening zullen scholen sterker moeten bijdragen aan de ontwikkeling van deze probleemoplossende vaardigheden en het afleveren van sociale burgers. Van docenten worden daardoor andere en zwaardere competenties gevraagd, zoals een uitgebreider vakinhoudelijk en didactisch handelingsrepertoire, een bredere taakstelling en functiedifferentiatie. Veranderingen in de samenleving maken onderwijsinnovatie noodzakelijk.

Masterdocent en innoveren:
De innovatietaak vraagt daarom om een intensieve samenwerking tussen docenten en het management van de school. Zonder betrokkenheid van de docent wordt het  erg lastig om invloed uit te oefenen op het primaire onderwijsleerproces en zo tegemoet te komen aan de leerdoelen.

Onderwijsinnovaties mislukken vaak geheel of gedeeltelijk. Dit komt door:

 • De onderwijsinnovatie loopt tegen weerstand van de teams aan. Het management ziet wel het nut en de noodzaak van een innovatie, maar kan ze niet goed voor het voetlicht krijgen bij het team.
 • het out-of-the-box denken wordt niet gestimuleerd
 • er is gebrek aan tijd, wat maakt dat onderwijsinnovaties falen (Saul Kaplan)

Masterdocenten spelen een rol bij onderwijsinnovatie. Zij kunnen bij de invoering  van beleid implementaties verbinden zodat er bij uitvoering van beleid een innovatie in de teams teweeg wordt gebracht.

Wanneer docenten een belangrijke rol gaan spelen bij onderwijsinnovaties wordt de benadering vanuit de sociale psychologie belangrijker. Binnen deze benadering van veranderingsprocessen ligt meer de nadruk op de menselijke factor, op het functioneren van betrokkenen in een organisatie, hun motivatie, hun angsten en hun weerstanden (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004).

GECITEERDE WERKEN:
Fullan M, G. (2001). The new meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press.

Kaplan, S. (2012). The business model innovation factory. New Yersey: John Wiley & Sons.

Lagerweij N, L. -V. (2004). Anders kijken – De dynamiek van een eeuw onderwijsverandering. Antwerpen: Garant.