Over Jos Stokman

Trainer, Coach, Onderwijs-ontwikkelaar Creatief, Intuïtief, Snel, Nieuwsgierig, Leergierig, Spelenderwijs-Trainingen.nl

Hoe grote leiders tot actie inspireren

Paste a Video URL Simon Sinek heeft een eenvoudig maar krachtig model om te komen tot inspirerend leiderschap dat begint met een ‘gouden cirkel’ en de vraag “Waarom?”. Zijn voorbeelden bevatten Apple, Martin Luther King en de Wright Brothers…..

De aanleiding (‘why’)

Uitgelicht

De aanleiding

Aan het einde van onze masteropleiding kwam er één vraag centraal te staan. Wat nu?

Wij hebben heel veel informatie gekregen over allerlei concepten die binnen het onderwijs relevant zijn. Wij hebben naar aanleiding van die concepten essays geschreven, een analyseonderzoek en een interventieplan uitgevoerd. Wat nu?

Binnen onze leergroep waren wij het snel eens: er moest een vervolg komen. Wij willen de kennis delen. Een onderwijsconferentie gingen wij organiseren met als doel om mensen met elkaar te verbinden en de kennis te delen. Uiteindelijk is de rol van de LD docent onze focus geworden. Met als doel LD docenten verbinden en kennis te delen. Die rol wordt door de verschillende ROC ’s diffuus ingekleurd en zelf binnen één ROC zijn er grote verschillen over wat een LD docent zou moeten doen. Wij stelden ons tot doel om deze LD rol verder te concretiseren. Zodat wij deze rol voor ons zelf helder hebben en daarmee kunnen wij management en collegae uitnodigen om verder met ons die rol te definiëren.

Wij zien ons product als een instrument waarmee wij binnen de betrokken ROC ’s de dialoog kunnen aangaan over de rol van de LD docent.

Wij hebben gekozen voor het inspirerende concept van Simon Sinek. Zijn gedachtegoed is beschreven in: ‘it starts with why’ (Sinek, 2009)

de golden circle

De eerste mindmap:

 screenshot_2013-01-13-13-49-12

Tijdens de eerste presentatie voor managers kregen wij positieve reacties. “Jullie zijn het product” en  op het gebruik van het filmpje met de ganzen. Zo krachtig. O Tijdens de leergroep bijeenkomsten kwamen wij uit bij het rad van fortuin als beeld. Binnen de rollen kozen wij filmpjes die goed representeren voor wat wij bedoelen.

Daar volgde de prezi presentatie uit zoals die er nu staat.

Wij doen gaan met de presentatie binnen de ROC ’s in verbinding met collegae onze rol verder invullen.

Wij staan te trappelen…….

Verwijzingen

Sinek, S. (2009). Start with why: how great leaders inspire everyone to take action. New York: Penguin Group (USA) Inc.

Link

Lectoraten

Lectoraten.nl biedt actuele, compacte en overzichtelijke informatie over lectoren, hun onderzoek en andere activiteiten. Per lector is een profielpagina opgenomen. Daarop is de lectorale rede te vinden, de activiteitenkalender van de betreffende lector, de kenniskring én een overzicht van publicaties. Uiteraard ontbreekt het mailadres niet, zodat u met de lector in contact kunt komen.

Verbinden

Uitgelicht

images (4)

Quote: Succes is not counted by how high you have climbed, but how many you brought with you.

(Wil Rose, @Inspire_Us)

Een van de rollen die een masterdocent vervult is ‘verbinden’. Verbinden betekent samenbrengen. Een van de onderliggende doelen van de masteropleiding professioneel meesterschap mbo:

  • U leert bestaand vakmanschap te verbinden met onderliggende concepten en theorieën
  • U leert uw handelen expliciet te verbinden met bredere maatschappelijke ontwikkelingen. (Centrum voor Nascholing , 2013)

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is verbinden onder meer te koppelen (verbinden) aan:

  • Verbinden van buitenschools leren met binnen schools leren (Lindeman & van Woudenberg, 2011) Echt leren of dieper leren ontstaat wanneer de schoolse kennis verbonden wordt met de buitenschoolse werkelijkheid en omgekeerd (Lindeman & van Woudenberg, 2011)
  • Verbinden van docenten met elkaar, met management met directie (Thurlings, van der Veen, & de Laat, 2012)
  • Nieuwe kennis verbinden met bestaande kennis (activeren van aanwezige voorkennis bij lerenden)
  • Het werkveld van een opleiding, domein verbinden aan het ROC (Petit & van der Meer, 2011)
  • De verticale beroepskolom vorm geven (de verbinding VMBO, MBO, HBO) (van den Berg, 2006)
  • Praktijkervaringen te verbinden met beschikbaar onderzoek en theoretische inzichten (van den Berg, 2006)
  • Verbinden van onderwijsinnovatie, professionaliseringsbeleid en organisatieontwikkeling.  Dit zou  op het niveau van opleidingsteams vorm moeten krijgen (Teurlings, 2009).

Geciteerde werken

Centrum voor Nascholing . (2013). Master Professioneel meesterschap in het MBO. Amsterdam: Centrum voor Nascholing.

Lindeman, H., & van Woudenberg, H. (2011). Verbinden van buitenschools leren met binnenschools leren. Utrecht: APS.

Petit, R., & van der Meer, M. (2011). Naar een verbindende leerarchitectuur. Strategische verkenning van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Teurlings, C. U. (2009). Professionalisering van roc docenten: zoeken naar verbinding. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies .

Thurlings, M., van der Veen, D., & de Laat, M. (2012). Professionaliseren van docenten: het belang van peers. Heerlen: Ruud de Moor Centrum Open Universiteit.

van den Berg, N. (2006). Verbindend beroepsonderwijs. Competentiegericht onderwijs, samenwerking met bedrijven en de lectoraten. ’s-Hertogenbosch: CINOP.

Inspireren

Uitgelicht

change

Een van de rollen van een masterdocent vervult is inspireren.  Binnen de master Professioneel meesterschap in het mbo is inspireren een centrale competentie (Centrum voor Nascholing , 2013) . Het begrip inspireren is een diffuus begrip; de betekenis varieert met de context (Kenniskring Geïnspireerd Leren, 2007).

In de context van de synthese opdracht in het bijzonder bij het concretiseren van de rollen van een masterdocent gebruiken wij het begrip inspiratie in de betekenis van:  een bron van hoop, inzicht en ideeën (Kenniskring Geïnspireerd Leren, 2007).

De Onderwijsraad pleit in haar advies excellente leraren op school te laten fungeren als inspirerend voorbeeld, als rolmodel (de Onderwijsraad, 2011). Dit zou om twee redenen van belang zijn voor het onderwijs. In de eerste plaats om het talent van leerlingen optimaal te benutten. Als excellente leraren hun eigen kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en die van collega’s weten te bevorderen, komt dit ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs en daarmee aan de prestaties van leerlingen. In de tweede plaats wordt het onderwijs als werkomgeving aantrekkelijker. Als excellentie bij leraren wordt herkend en erkend, blijven topleerkrachten beter behouden voor het onderwijs en zullen ook anderen eerder tot het vak worden aangetrokken.

Ten aanzien van de leerbaarheid van inspirerend zijn schrijft Edith Roefs in haar rapport: “Inspirerend docentschap is te leren, in een persoonlijke ontdekkingstocht met bezinning op beweegredenen en ontwikkeling: welke betekenis wil ik voor studenten hebben? Hoe heb ik mij ontwikkeld in mijn beroep van oorsprong, welke ervaringen zijn betekenisvol en hoe geldt dat voor mijn ontwikkeling als docent?” (Roefs, 2009).

Geciteerde werken

Centrum voor Nascholing . (2013). Master Professioneel meesterschap in het MBO. Amsterdam: Centrum voor Nascholing.

de Onderwijsraad. (2011). Advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld, uitgebracht aan de Minister en aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en. Den Haag: de Onderwijsraad.

Kenniskring Geïnspireerd Leren. (2007). Inspiratie, leren en onderwijzen. Emmen: Kenniskring Geïnspireerd Leren.

Roefs, E. (2009). Meesterschap, de docent als inspiratiebron. Zwolle: Lectoraat Pedagogische kwaliteit van het Onderwijs.