Heeft professionalisering effect ?

Het sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft in 2011 een literatuurstudie laten verrichten naar professionalisering in praktijk. Enkele bevindingen zijn:

“… kunnen we stellen dat uit het literatuuronderzoek blijkt dat over het effect van scholing (van leraren) op het onderwijsleerproces (met leerlingen) maar beperkte kennis beschikbaar is. Het stellen van duidelijke doelen (dicht bij de primaire taak van de leraar en van zijn werkomgeving) en het kiezen van de juiste middelen daarbij (zoals vormen van actief, collegiaal en samenwerkend leren) zijn basisvoorwaarden om professionalisering zijn uitwerking te laten hebben op het onderwijsleerproces. Dit proces is nog niet overal in het voortgezet onderwijs volgroeid. De dialoog tussen schoolleider en leraar staat aan het startpunt van professionalisering; effectmeting staat aan het eindpunt. Als leraren en schoolleiders het oog bewust – en vooraf – richten op de opbrengst voor het onderwijs aan leerlingen, kan op het rendement van professionalisering in die dialoog beter worden gestuurd.” (p.5)

“Door een analyse van 34 interventiestudies komen de onderzoekers tot een aantal aanwijzingen voor effectieve kenmerken van professionalisering:

∞ de professionaliseringsvorm is van belang en bruikbaar voor het dagelijks
werk van de leraar;
∞ er ligt een focus op vakinhoud en didactiek;
∞ actief leren en onderzoeken heeft de voorkeur;
∞ er is sprake van collectieve participatie en samenwerking;
∞ de actie is substantieel van omvang (in tijd) en blijvend;
∞ de professionalisering is theoretisch onderbouwd en intellectueel uitdagend en
tot slot
∞ samenhangend met landelijk of schoolbeleid.”(p.16)

“Deze kenmerken vertonen een sterk correlatie met de kenmerken van netwerkleren en informeel leren, waarbij kennis door beroepsbeoefenaren (in samenwerkingsverbanden) wordt geconstrueerd in de dagelijkse praktijk en met betrekking tot de dagelijkse praktijk. Netwerkleren en informeel leren hebben hun eigen opbrengst en vormen bovendien “de oprit” naar de weg van formeel leren.”(p.18)

Lees hier het hele rapport: caop research professionalisering_in_praktijk_literatuurstudie – dec 2011

Teachers make a difference


pie hattie

“We have poured more money into school buildings, school structures, we hear so much about reduced class sizes and new examinations and curricula, we ask parents to help manage schools and thus ignore their major responsibility to help co-educate, and we highlight student problems as if students are the problem whereas it is the role of schools to reduce these problems. Interventions at the structural, home, policy, or school level is like searching for your wallet which you lostinthe bushes, under the lamppost because that is where there is light. The answer lies elsewhere – it lies in the person who gently closes the classroom door and performs the teaching act –the person who puts into place the end effects of so many policies, who interprets these policies, and who is alone with students during their 15,000 hours of schooling (Hattie, 2003).”

Excellence in teaching is the single most powerful influence on learner achievement.

Below a sample of the possible influences: the major influence near the top of this chart is in the hands of the teacher.(p.4)

tabel hattie

(klik hier voor een beter leesbare versie van de tabel: Hattie – excellence in teaching is the single most powerful influence on achievement)

Lees hier het hele artikel van Hattie: rc2003_hattie_teachersmakeadifference

Cees Sprenger over vakmanschap als beweging.

“Vakmensen worden uitvoerders van instructies waarover zij zelf niet meer
mogen nadenken.” (p.18)

“In veel van onze grote instituties zoals onderwijsorganisaties, ziekenhuizen en politiekorpsen heeft de rationele, bedrijfsmatige wijze van organiseren
gaandeweg de overhand gekregen (van Dinten, 2002). Bedrijfsprocessen zijn opgezet vanuit een rationele en analytische visie, rekening houdend met alle belangen van de verschillende betrokken partijen. Vakmensen vormen in die keten nog maar een kleine schakel, ze hebben geen overzicht meer over het geheel en kunnen daarom hun kennis
en intuïtie niet optimaal gebruiken. En dat terwijl vakmensen juist ruimte nodig hebben om
hun meesterschap te ontwikkelen.” (p.18)

“Goed vakmanschap is teamwork.”(p.19)

Lees hier het hele artikel: Vakmanschap als beweging artikel Cees Sprenger

De mening van prof.dr. Loek Nieuwenhuis over docenten in het mbo

” Aandacht voor de professionaliteit van de docenten is van het allergrootste belang. In Learning for Jobs stelt de OECD (2009) dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkrachten. Hiervoor heb ik proberen duidelijk te maken, dat het daarbij niet alleen om individuele kwaliteit gaat, maar zeker ook om teamkwaliteit. Dat houdt omgekeerd ook in dat niet elke docent over dezelfde kwaliteiten zou moeten beschikken. Moerkamp en Hermanussen (2011) onderscheiden net als Den Boer en Terwee (2002) een drietal docenttypen in het mbo: de leermeester (praktijkdocent), de didacticus (vakdocent) en de pedagoog (begeleider van leer- en loopbaanprocessen). Boekhoud (2011) stelt, op basis van zo’n veertig jaar ervaring onder meer op het Albeda College, een lijst samen van zo’n 26 kennis- en kundeaspecten waarover een docent beroepsonderwijs zou moeten beschikken, variërend van respect, voorbeeldgedrag als vakman én als mens, uitdaging en inspiratie. Maar daarnaast beschikt een goede leerkracht volgens Boekhoud ook over persoonlijke eigenschappen als empathie, liefde voor de leerlingen en betrokkenheid. Ik heb daarbij het beeld van St. Christoffel voor ogen, de beschermheilige van de reiziger. De leerkracht in het beroepsonderwijs begeleidt de deelnemer op zijn/haar weg van jeugd naar een volwassen plek op de arbeidsmarkt en in het sociaal-economisch verkeer. De leerkracht beschermt de deelnemer in die kwetsbare periode, net als het beeldje van Christoffel, vroeger in mijn moeders auto. Maar tegelijkertijd weet de veerman, dat hij de deelnemer aan de overkant zijn eigen weg moet laten gaan. Je kunt de reiziger niet blijvend begeleiden.” (p.31)

christoffel

Lees hier meer: oratie_Nieuwenhuis leven lang leren on the roc’s 2012

Piet Boekhoud over docenten

PietBoekhoud

 

Piet Boekhoud is Lector Pedagogiek van het beroepsonderwijs aan de Hogeschool Rotterdam. 

Pedagogiek als tweede natuur (2011), Rotterdam University Press.


“Als Maarten Luther King had gezegd: ‘ik heb een strategisch beleidsplan ’in plaats van ‘ik heb een droom’ hadden zijn woorden nooit zoveel kracht en uitwerking gekregen”. (Roumen 2008) (p.17)

(p.40) “…dat we in het onderwijs supermensen nodig hebben die niet alleen iets kunnen: vakkennis en (pedagogisch-didactische) vaardigheden toepassen, maar die ook iets ZIJN: empathisch met een rechte rug. Goede leraren zijn mensen die over persoonlijke eigenschappen beschikken waardoor andere mensen zich gestimuleerd voelen om zich te ontwikkelen. Denk aan:

  • Liefde
  • Bewogenheid
  • Betrokkenheid
  • Nieuwsgierigheid”.

(p.46) “Leraren die vertrouwen hebben in hun vakmanschap en bereid zijn dit blijvend te ontwikkelen, zijn geïnspireerde leraren. Het zijn docenten die zich niet laten leiden door de laatste trends in onderwijsland, maar weloverwogen keuzes maken voor wat nodig is voor de ene leerling op dat specifieke moment. Zij kijken met optimisme en vol verwachting naar jongeren. Niets is zo bevorderlijk voor de groei van een leerling als een verwachtingsvolle blik van de leraar”.

foto piet boekhoud