Open de deur van het klaslokaal

Tijdens de Summit on Teaching Profession die 13 en 14 maart plaats vond was er ook een select gezelschap van studenten van de lerarenopleidingen in de Beurs van Berlage. Zij hadden de minister Jet Bussemaker beloofd, om geïnspireerd door de Summit een aantal punten te presenteren die zij als aanstormende docenten belangrijk vinden.

Zoals de Belgische delegatie het volgens de studenten verwoordde: “The teaching profession is the lonely profession, het is een eenzaam beroep en daar moeten we vanaf”. Dit moet gebeuren door de deuren voor collega’s open te zetten, om zo bij elkaar in de klas te kijken.

Dat zorgt er voor dat er binnen het docententeam vertrouwen komt. Peer-review is een belangrijk aspect, maar volgens de studenten moet er vanuit het ministerie nog wel echt iets gebeuren om ook daadwerkelijk echt die ruimte en middelen te krijgen om bij elkaar in de klas te kunnen kijken.

Lees hier het volledige bericht: http://www.scienceguide.nl/201304/nieuwe-docenten-adviseren-minister.aspx

Leraar zijn

Leraar zijn: Rapport Onderwijsraad over persoonlijke professionaliteit van docenten PO, VO en MBO
De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er worden regelmatig nieuwe (beleids)initiatieven ondernomen om de professionaliteit van leraren te versterken. Deze richten zich echter vooral op de ‘buitenkant’ van het beroep, namelijk de status en het respect van de beroepsgroep, en veel minder op de ‘binnenkant’ van het leraarschap: de houding en het handelen van individuele leraren in hun dagelijkse onderwijspraktijk. De Onderwijsraad ging in gesprek met ruim 140 leraren en andere deskundigen over de persoonlijke professionaliteit van leraren.
Het rapport gaat onder meer in op de veranderlijke maatschappelijke context van het leraarschap; de complexe beroepspraktijk die zich moeilijk laat vangen in protocollen en voorschriften; veranderde gezag relaties van de leraar naar ouders, leerlingen en anderen; invloed van leraren buiten de klas en het belang van een kritisch-onderzoekende houding.
‘Leraar zijn’ is rijk gelardeerd met citaten van leraren in het PO VO en MBO en schetst een aantal concrete dilemma’s uit de onderwijspraktijk

Klik om toegang te krijgen tot leraar-zijn.pdf

Docent van het jaar (2011) Susanne Winnubst aan het woord

“De kern van goed onderwijs is de relatie tussen leerkracht en leerling. De leraren zijn het kapitaal van de school. “Ik vind het heel fijn als roc’s zuinig zijn op hun kapitaal”, zegt
Winnubst. “Soms krijg je uit beleidsstukken de indruk dat docenten puur als uitvoerders worden gezien van beleid dat elders bepaald wordt. Geen wonder dat docenten onmiddellijk op zoek gaan naar ‘de onderste la’. Het laatste jaar is daar een kentering in gekomen”, meent Winnubst. “Tijdens het laatste CVI-congres was duidelijk een ander geluid hoorbaar: ‘Zet de teams in hun kracht. En heb vertrouwen in de professionaliteit van de leerkracht’. Dat zet het management in een meer faciliterende rol met sturing alleen dáár waar nodig. Want goede en tevreden docenten bepalen de kwaliteit
van je onderwijs.” ”

Lees hier het hele interview met haar: ecbo dimensies 13, juni 2013

‘Bumpy moments’ voor mbo docenten

In opdracht van de Onderwijsraad is door het ECBO een studie gemaakt van dilemma’s die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. Deze studie maakt deel uit
van een verkennend onderzoeksproject van de Onderwijsraad naar persoonlijke
professionaliteit van docenten. De studie van de Onderwijsraad richt zich op de
zogeheten ‘binnenkant’ van het docentschap, waarbij het dagelijks handelen
van docenten in hun onderwijspraktijk centraal staat. Deze studie geeft inzicht
in de ‘binnenkant’ van het leraarschap door dilemma’s die docenten ervaren in
dagelijkse onderwijssituaties uit te lichten.

“Een bumpy moment verwijst in deze studie naar een interactiemoment in de dagelijkse onderwijspraktijk waarin docenten, volgens eigen inzicht, legitiem gehandeld hebben en waarin zij achteraf een legitiem handelingsalternatief kunnen aanwijzen”(p.9)

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat wanneer docenten wordt gevraagd naar interactiemomenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk waarin ze, volgens eigen inzicht, legitiem hebben gehandeld en waarin zij achteraf een legitiem handelingsalternatief kunnen aanwijzen, ze vooral bumpy moments naar voren brengen die raken aan: 1) hun professionele rolopvatting en de wijze waarop ze zich tot hun leerlingen verhouden (wie-dilemma’s), 2) de wijze waarop ze onderwijssituaties organiseren en leerlingen begeleiden in hun leerproces en de wijze waarop ze het gedrag van hun leerlingen aansturen (hoe-dilemma’s), en 3) welke leerinhouden leerlingen zich eigen zouden moeten maken (wat-dilemma’s).”(p.25)

Lees hier het complete onderzoek: ECBO study-bumpy-moments-versie-1103

Docent in het mbo niveau 1 en 2. Een vak apart

De deelnemerspopulaties in mbo niveau 1 of niveau 2 worden vaak als lastige doelgroepen gezien. Een groot deel bestaat uit jongeren die kampen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen, variërend van beperkte vaardigheden, concentratieproblemen, taalachterstand, schulden, verslaving en criminaliteit. Een relatief groot deel van de deelnemers heeft leerproblemen en/of gedragsproblemen. Docenten in mbo niveau 1 of niveau 2 zijn daardoor wat opvoedende taken en zorgtaken betreft relatief zwaar belast. Deze constatering leidde tot de vraag: welke docenten kiezen ervoor om juist met deze ‘lastige’ doelgroepen te willen werken en welke vaardigheden vraagt het om met deze doelgroepen te kúnnen werken?

Klik hier onder voor het onderzoek:

Docent in mbo niveau 1 of 2. Een vak apart (1)

De Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de belangrijkste onderwijs-beroepsverenigingen in Nederland en werkt samen met leraren uit alle onderwijssectoren. Het doel: een sterke beroepsgroep. Van u, voor u en door u, dat is het motto.

onderwijscooperatie-2

De Onderwijscoöperatie is van start gegaan op 1 oktober 2011 en wordt gevormd door de belangrijkste onderwijsvakorganisaties in Nederland:

Algemene Onderwijsbond (AOb)

Beter Onderwijs Nederland (BON)

CNV Onderwijs

Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)

Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

De beroepsvereniging docenten mbo

De visie van de BVMBO is leraarschap is leiderschap. De leden van de BVMBO willen eigenaar zijn van hun onderwijs. Dat betekent invloed op hun eigen vak wat betreft de (beroeps)inhoud, uitvoering en ontwikkeling. Wij willen zelf richting en vorm geven aan de professionaliteit en beroepstrots van het beroep docent-mbo.
Door ons te verenigen als beroepsgroep dragen wij dit uit en zijn we een serieuze gesprekspartner in de sector.

http://www.bvmbo.nl/bvmbo/home

plaatje bvmbo